باسمه تعالی

شرکت تعاونی بهره برداری  انتقال توان جنوب به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط در مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی  از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی و طب صنعتی به صورت قراردادی طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیروی اپراتور به صورت شیفت کار  در پستهای انتقال و فوق توزیع استانهای فارس و بوشهر می نماید.

ثبت نام شرکت در آزمون از تاریخ يكشنبه1399/5/19 لغایت جمعه1399/5/31است و چنانچه بر اساس شرايط( به ويژه با توجه به شيوع بيماري كرونا ) تغييري در تاريخ صورت گيرد به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

آدرس سامانه ثبت نام:

https://azmoon.sutech.ac.ir


 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}