باسمه تعالي

اطلاعيه:

فرآيند نام نويسي براي آزمون استخدام قراردادي اپراتور ايستگاه هاي برق در استان هاي فارس و بوشهر در سال 1399 به زودي از طريق اين سامانه(spt.sutech.ac.ir) انجام خواهد شد.

شرايط داوطلبان، شهرهاي محل استخدام، تاريخ و چگونگي آزمون و مصاحبه متعاقبا از طريق همين سامانه و نيز روزنامه هاي كثيرالانتشار در استان هاي فارس و بوشهر اطلاع رساني خواهد شد.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}